Fietstocht: fiets mee met het Treant zorggroep locatie Refaja voor Julians Stichting

Op zater­dag 16 mei a.s. organ­is­eren een aan­tal ent­hou­si­aste medew­erk­ers van Tre­ant zorggroep locatie Refa­ja voor het 9e jaar op rij de onder­tussen zeer bek­ende en suc­cesvolle fiet­stocht voor zow­el toer­fi­et­sers, moun­tain­bik­ers als wiel­ren­ners.
Deel­name staat open voor alle Tre­ant-medew­erk­ers en belang­stel­len­den.

Fiet­sroutes
De routes voeren ons deze keer ron­dom Exloo.
Toer­fi­et­sers kun­nen 40 of 60 km fiet­sen, wiel­ren­ners 60, 80 of 100 km ; moun­tain­bik­ers fiet­sen 60 km.
Voor de wiel­ren­ners en toer­fi­et­sers wor­den de routes volledig uit­gepi­jld ( voor moun­tain­bik­ers afhanke­lijk van het aan­tal deel­ne­mers, anders met voor­ri­jders).

Inschri­jven
U kunt zich vanaf maandag 2 maart  inschri­jven voor de fiet­stocht via www.refajafietst.nl ( onder­aan deze pag­i­na zullen dan de inschri­jflinks wor­den toegevoegd. ) waar­bij u kunt aangeven in welke dis­ci­pline u wilt fiet­sen. Op de dag zelf kunt u bepalen hoeveel kilo­me­ter u wilt fiet­sen.
Na uw inschri­jv­ing en betal­ing ont­vangt u een e‑mail ter beves­tig­ing van deel­name. Deze beves­tig­ing is tevens uw start­be­wi­js op 16 mei.
Het inschri­jfgeld bedraagt bij voorin­schri­jv­ing via de web­site €10,00 voor vol­wasse­nen en € 5.00 voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Kinderen tot en met  11 jaar kun­nen gratis meefi­et­sen.
Tevens bestaat de mogelijkheid zich in te schri­jven op 16 mei bij de start in te schri­jven, de kosten zijn dan € 12,50 voor vol­wasse­nen en € 7,50 voor kinderen tussen 12 en 16 jaar.
Met de deel­namekosten spon­soren we Julians Sticht­ing.
(Opgave betek­end mee­doen, resti­tu­tie is niet mogelijk )

Julians Sticht­ing
Julian, de zoon van Jan en Mar­garetha Vlieghuis over­leed in juli 2011 op 11-jarige leefti­jd aan een hersen­tu­mor. Dit grote ver­lies heeft de fam­i­lie, samen met een aan­tal goede vrien­den, doen besluiten Julians Sticht­ing op te richten.Het geld wat geschonken wordt doneert de sticht­ing recht­streeks aan een spec­i­fiek hersen­tu­morenon­der­zoek gericht op kinderen. Zie voor meer infor­matie www.juliansstichting.nl

Cater­ing
Alle cater­ing voor, tij­dens en na afloop van de fiet­stocht wordt u aange­bo­den m.u.v. de drankjes na afloop. Zo wordt gezorgd voor koffie/thee en ’n brood­je voor de start, kri­j­gen alle fiet­sers een lunch aange­bo­den op een pauzeplek in de buurt van Exloo en na de fin­ish is er een heer­lijk pastabuf­fet (van 13:00 — 16:00 uur).

Ver­lot­ing
Er zal een ver­lot­ing plaatsvin­den met mooie pri­jzen. De opbrengst van de loten­verkoop gaat ook naar de Julians Sticht­ing.

Ont­vangst, over­handig­ing cheque, start en fin­ish
We ont­van­gen u graag vanaf 08.45 uur  aan de zijkant van het zieken­huis, aan de Sem­mel­weis­laan ron­dom de flat oogheelkunde en ver­zoeken u om uiter­lijk om 09.10 uur aan­wezig te zijn.
De over­handig­ing van de cheque aan het bestu­ur van Julians Sticht­ing zal om 09.20 uur plaatsvin­den.
Het startschot om 09.30 uur zal ook dit jaar weer  wor­den gegeven door Jacques ‘d Ancona, ambas­sadeur van de Julians Sticht­ing.

Douchegele­gen­heid
Na afloop van de fiet­stocht is er gele­gen­heid tot douchen in de zuster­flat. Hand­doeken zijn daar aan­wezig.

Fiet­sen­stalling
Na de fin­ish is er de mogelijkheid uw fiets te stallen op een bewaakt ter­rein. Ook kunt u des­gewenst uw fiets afspoe­len.

Park­eren
Er is vol­doende (gratis) par­keergele­gen­heid.

Vra­gen
Voor vra­gen kunt u een mail sturen naar  Con­ny Sinot c.sinot@treant.nl

Als u niet wilt fiet­sen en graag wilt doneren dan kunt u natu­urlijk con­tact opne­men met Con­ny Sinot voor de mogelijkhe­den.